No. State Total Tender
1 WEST BENGAL
2 Uttarakhand 48
3 UTTAR PRADESH
4 TRIPURA 17
5 TELANGANA
6 TAMIL NADU 210
7 SIKKIM
1
8 RAJASTHAN 512
9 PUNJAB
10 ORISSA 135
11 NEW DELHI
12 MULTI STATE 919
13 MEGHALAYA
14 MANIPUR 10
15 MAHARASHTRA
16 MADHYA PRADESH 239
17 LAKSHADWEEP
5
18 KERALA 507
19 KARNATAKA
20 JHARKHAND 97
Show Page: 1 2   Show: