No. State Total Tender
1 WEST BENGAL
2 Uttarakhand 93
3 UTTAR PRADESH
4 TRIPURA 10
5 TELANGANA
6 TAMIL NADU 278
7 SIKKIM
5
8 RAJASTHAN 430
9 PUNJAB
10 ORISSA 81
11 NEW DELHI
12 NAGALAND 1
13 MULTI STATE
14 MEGHALAYA 2
15 MANIPUR
7
16 MAHARASHTRA 341
17 MADHYA PRADESH
18 KERALA 306
19 KARNATAKA
20 JHARKHAND 72
Show Page: 1 2   Show: