No. State Total Tender
1 WEST BENGAL
2 Uttarakhand 100
3 UTTAR PRADESH
4 TRIPURA 46
5 TELANGANA
6 TAMIL NADU 549
7 SIKKIM
9
8 RAJASTHAN 382
9 PUNJAB
10 ORISSA 211
11 NEW DELHI
12 NAGALAND 5
13 MULTI STATE
14 MEGHALAYA 4
15 MANIPUR
16 MAHARASHTRA 913
17 MADHYA PRADESH
18 KERALA 275
19 KARNATAKA
20 JHARKHAND 225
Show Page: 1 2   Show: